Przeskocz do treści

Prezydent Republiki Bialeńskiej

Prezydent - głowa państwa oraz szef rządu Republiki Bialeńskiej, od VIII kadencji wybierany w powszechnych, równych i tajnych wyborach prezydenckich (wcześniej był wybierany przez Parlament Republiki Bialeńskiej). Najwyższy organ władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem prawa oraz Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Powołuje i odwołuje ministrów oraz przydziela im zadania wynikające z przepisów. Ma możliwość stosowania prawa weta wobec ustaw uchwalonych przez Parlament w terminie 7 dni oraz posiada inicjatywę ustawodawczą. Również ma prawo stosować prawo łaski wobec skazanych prawomocnym wyrokiem przez Sąd Ludowy. Na jego wniosek może zostać ogłoszone referendum ogólnokrajowe.
Jego zastępcą jest wiceprezydent, który pełni obowiązki prezydenta w razie jego dłuższego nieobecności, bądź opróżnienia urzędu. Kadencja prezydenta trwa 12 tygodni, a liczba sprawowania kadencji przez kandydatów nie jest ograniczona. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą z dnia 13 marca 2016 r., aby zostać kandydatem na Prezydenta Republiki Bialeńskiej należy posiadać stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 5 tygodni, nie pełnić funkcji niepołączalnych z urzędem prezydenta, zebrać 5 podpisów stałych obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie, zaprezentować publicznie Plan Pracy na czas trwania kadencji, być członkiem partii politycznej bądź uzyskać poparcie partii politycznej wyrażone przez jej statutowe władze, nie pełnić funkcji we władzach innych państw wirtualnych z wyjątkiem państw stowarzyszonych oraz nie posiadać obywatelstwa innego wirtualnego państwa z wyjątkiem państw stowarzyszonych.Opróżnienie urzędu prezydenta następuje na wskutek złożenia przysięgi przez prezydenta-elektra następnej kadencji, rezygnacji, odwołania w referendum, bądź śmierci. Wówczas obowiązki prezydenta pełni osoba stojąca najwyżej w sukcesji prezydenckiej i jest zobowiązana wciągu 24 godzin złożyć przysięgę prezydencką. Jeśli dana osoba tego nie zrobi, obowiązek ten przechodzi na osobę kolejną według listy.

 

Sukcesja prezydencka

(art. 23, ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r.)

 1. Prezydent
 2. Wiceprezydent
 3. Marszałek Zgromadzenia Ludowego
 4. Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego
 5. Lew Wolnogradu
 6. Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
 7. Ławnicy Rady Przysięgłych według stażu
 8. Marszałek Bialenii
 9. Prezes Policji Krajowej
 10. Minister właściwy ds. zagranicznych
 11. Minister właściwy ds. wewnętrznych
 12. Pozostali ministrowie według stażu
 13. Posłowie według stażu
 14. Żołnierze pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej
 15. Policjanci pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej
 16. Pozostali obywatele według stażu

 

Prezydenci Republiki Bialeńskiej

przed 21 grudnia 2016 r.

Lp. Imię i nazwisko Okres Kadencja Wiceprezydent Uwagi
- Komitet Założycielski 15 listopada 2013 - 14 grudnia 2013 nd. - -
1 Andrzej Swarzewski 14 grudnia 2013 - 24 sierpnia 2014 I-VII Kristian Arped/Maria von Primisz Kadencje I-VII; kilka razy zmieniano czas ich trwania
2 Maria von Primisz 24 sierpnia 2014 - 26 października 2014 VIII - -
3 Jan Kaniewski 26 października 2014 - 1 grudnia 2014 IX Andrzej Swarzewski/Ronon Dex Zrezygnował
- Maciej Kamiński 1 grudnia 2014 - 9 grudnia 2014 IX - Pełniący obowiązki jako Marszałek Parlamentu
4 Andrzej Swarzewski 9 grudnia 2014 - 10 lutego 2015 X Ronon Dex -
5 Aleksandra Dostojewska 10 lutego 2015 - 22 marca 2015 XI Andrzej Swarzewski Zrezygnowała
- Andrzej Swarzewski 22 marca 2015 - 30 marca 2015 XI - Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
6 Konstanty Jerzy Michalski 30 marca 2015 - 16 czerwca 2015 XII Maciej Kamiński Zrezygnował
- Maciej Kamiński 16 czerwca 2015 - 29 czerwca 2015 XII - Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
7 Feliks Spirkin 29 czerwca 2015 - 17 lipca 2015 XIII Maciej Kamiński Zrezygnował
- Maciej Kamiński 17 lipca 2015 - 27 lipca 2015 XIII - Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
8 Andrzej Swarzewski 27 lipca 2015 - 19 października 2015 XIV Mikołaj Patryk Dostojewski -
9 Eddard Noqtern 19 października 2015 - 11 stycznia 2016 XV Frederick Hufflepuff -
10 Ali ibn Abi Talib 11 stycznia 2016 - 1 lutego 2016 XVI - Odwołany w referendum
11 Hewret von Thorn 1 luty 2016 - 1 marca 2016 XVII Iwan Pietrow Zrezygnował
- Iwan Pietrow 1 marca 2016 - 19 marca 2016 XVII - Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
12 Aleksandra Dostojewska 19 marca 2016 - 5 kwietnia 2016 XVIII Paweł Karol Medyceusz Zep Zmarła w czasie pełnienia urzędu
- Paweł Karol Medyceusz Zep 5 kwietnia 2016 - 17 kwietnia 2016 XVIII Andrzej Swarzewski Pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
13 Alberto de Medici 17 kwietnia 2016 - 10 lipca 2016 XIX Paweł Karol Medyceusz Zep/Iwan Pietrow -
14 Hewret von Thorn 10 lipca 2016 - 3 października 2016 XX Iwan Pietrow/Paweł Karol Medyceusz Zep -
15 Andrzej Swarzewski 3 października 2016 - 18 stycznia 2017 XXI Paweł Karol Medyceusz Zep/Hewret von Thorn/Thomas von Lisendorff/Feliks Spirkin -

po 21 grudnia 2016 r.

(osoby w sukcesji prezydenckiej kończą kadencję)

Lp. Imię i nazwisko Okres Kadencja Wiceprezydent Uwagi
16 Tadeusz Krasnodębski 18 stycznia 2017 - 5 marca 2017 XXII Hewret non Thorn/Andrzej Swarzewski Zrezygnował
- Andrzej Swarzewski 5 marca 2017 - 23 marca 2017 XXII Aleksandra Dostojewska Kontynuujący kadencję jako Wiceprezydent; zrezygnował
- Aleksandra Dostojewska 23 marca 2017 - 9 kwietnia 2017 XXII - Powołana niezgodnie z prawem na funkcję Wiceprezydenta; odwołana wyrokiem Sądu
- Maciej Kamiński 9 kwietnia 2017 - 19 kwietnia 2017 XXII - Pełniący obowiązki jako Marszałek-senior Parlamentu
17 Ametyst Faradobus 19 kwietnia 2017 - 16 listopada 2017 XXIII/XXIV Marek Bajtuś 30 lipca 2017 rozpoczął drugą kadencję
18 Tadeusz Krasnodębski 16 listopada 2017 - nadal XXV Antoni Kacper Burbon-Conti