Przeskocz do treści

Konstytucja Republiki Bialeńskiej

[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I B I A L E Ń S K I E J

z dnia 21 grudnia 2016 r.My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]

 1. Republika Bialeńska jest niezależną mikronacją działającą w obrębie polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wolności i prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo swoim obywatelom.
 4. Republika Bialeńska jest państwem unitarnym o scentralizowanej władzy. Dopuszcza się przekazanie w formie ustawy części uprawnień władzy centralnej władzom lokalnym.

Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do obywateli.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy Parlament Republiki Bialeńskiej, władzę wykonawczą Prezydent Republiki Bialeńskiej wraz z Gabinetem Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 5. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Ministra, Posła, Lwa Wolnogradu, Ławnika i oskarżyciela publicznego z urzędem Sędziego Ludowego.
 6. Zabrania się równoległego sprawowania mandatu poselskiego Prezydentowi Republiki Bialeńskiej oraz pełniącym obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej
  2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe
  3) Ustawy oraz dekrety z mocą ustawy
  4) Akty wykonawcze
  5) Prawo lokalne
  6) Prawo zwyczajowe i naturalne
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Artykuł 5.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
  4) Hymn, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.

Rozdział II
OBYWATELE, ICH PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI

Artykuł 6.
[Obywatelstwo]
 1. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej jest nadawane przez Prezydenta na drodze postanowienia.
 2. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa określa ustawa.
 3. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do:
  1) Uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
  2) Udziału w wyborach i referendach.

Artykuł 7.
[Gwarancja praw i wolności]
 1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Żadna władza nie może naruszyć, ograniczyć, ani odebrać tych praw nikomu.
 2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko i wyłącznie na skutek prawomocnego wyroku Sądu Ludowego.
Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]

Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów,
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych,
c) Wolność prasy,
d) Wolność wyznania,
e) Wolność osobistą,
f) Równość wszystkich wobec prawa,
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji,
h) Prawo tajemnicy korespondencji,
i) Prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej,
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem,
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia,
l) Prawo równego dostępu do informacji publicznej,
m) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie, oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.
 2. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice Prezydent nadaje odznaczenia państwowe i folwarki.
Rozdział III
PARLAMENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 10.
[O Parlamencie Republiki Bialeńskiej]
 1. Parlament Republiki Bialeńskiej to dwuizbowy organ władzy ustawodawczej, w skład którego wchodzi Zgromadzenie Ludowe będące izbą niższą oraz Sejm Rzeszy Bialeńskiej będący izbą wyższą.
 2. Posłowie do Zgromadzenia Ludowego wyłaniani są w wyborach równych, powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Sejm Rzeszy Bialeńskiej składa się ze wszystkich obywateli posiadających tytuły szlacheckie.
 3. Liczba wybieranych Posłów do Zgromadzenia Ludowego zależna jest od liczby obywateli:
  a) Jeśli jest mniej niż 11 obywateli - wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej pełnią funkcje Posłów
  b) Jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 posłów
  c) Jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 posłów
  d) Jeśli powyżej 70 obywateli - 9 posłów.
 4. Procedurę wyborczą i kryteria przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego określa ustawa.
 5. Zgromadzenie Ludowe uchwala ustawy oraz uchwały w równym i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 48 godzin bądź do momentu oddania wszystkich głosów.
 6. Zgromadzenie Ludowe pełni funkcję kontrolną wobec Prezydenta wraz z Gabinetem.
 7. Zgromadzenie Ludowe ratyfikuje i wypowiada traktaty oraz inne umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów na drodze uchwały.
 8. Zasady procedowania Zgromadzenia Ludowego określa Regulamin Zgromadzenia Ludowego będący uchwałą Zgromadzenia Ludowego.
 9. Sejm Rzeszy Bialeńskiej posiada wyłączne prawo uchwalania aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania Rzeszy Bialeńskiej, lenn, folwarków, wolnych miast oraz urzędu Lwa Wolnogradu. W sprawach niezastrzeżonych dla Sejmu decyzje podejmuje Zgromadzenie Ludowe.
 10. Sejm Rzeszy Bialeńskiej uchwala ustawy oraz uchwały w równym i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 48 godzin bądź do momentu oddania wszystkich głosów.
 11. Prawo oddawania głosu w Sejmie Rzeszy Bialeńskiej mają wyłącznie szlachcice aktywni. Kryteria uznawania szlachcica za aktywnego określa ustawa przyjmowana przez Zgromadzenie Ludowe.
 12. Zasady procedowania Sejmu Rzeszy Bialeńskiej określa Regulamin Sejmu Rzeszy Bialeńskiej będący uchwałą Sejmu.

Artykuł 11.
[Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Kadencja Parlamentu trwa 6 tygodni.
 2. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia kadencji Zgromadzenia Ludowego.
 3. Kadencja Zgromadzenia Ludowego może zostać skrócona poprzez uchwałę o skróceniu kadencji Zgromadzenia Ludowego, przyjętą w obecności pełnej liczby Posłów większością co najmniej ⅔ głosów.
 4. Kadencja Zgromadzenia Ludowego może zostać skrócona na drodze referendum większością ⅔ głosów.
 5. Sejm Rzeszy Bialeńskiej jest organem niekadencyjnym.

Artykuł 12.
[Marszałek Zgromadzenia Ludowego oraz Lew Wolnogradu]
 1. Marszałkiem-Seniorem nowej kadencji Zgromadzenia Ludowego zostaje Marszałek Zgromadzenia Ludowego poprzedniej kadencji, którego obowiązkiem jest zamknięcie debat oraz głosowania poprzedniej kadencji, a następnie wybór Marszałka Zgromadzenia Ludowego nowej kadencji. Jeśli będzie to osoba, która nie posiada już mandatu poselskiego w następnej kadencji, wówczas odpowiada wyłącznie za porządek obrad Zgromadzenia Ludowego.
 2. Marszałek Zgromadzenia Ludowego wybierany jest przez posłów od razu po zaprzysiężeniu, spośród Posłów obecnej kadencji w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i równym.
 3. Marszałkiem Zgromadzenia Ludowego zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
 4. Powołanie Marszałka Zgromadzenia Ludowego następuje na drodze uchwały.
 5. Marszałek Zgromadzenia Ludowego powołuje Wicemarszałka Zgromadzenia Ludowego w czasie 3 dni od daty wybory.
 6. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może zostać odwołany przez parlamentarzystów na drodze uchwały zwykłą większością głosów, gdy nie podejmuje aktywności w Zgromadzeniu dłużej niż przez 7 dni.
 7. W przypadku określonym w ust. 6, Marszałka Zgromadzenia powołuje Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.
 8. Lew Wolnogradu pełni funkcje Marszałka Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Wybierany jest przez obywateli spośród aktywnych szlachciców na kadencję wynoszącą 6 tygodni, a sposób jego wyboru określa ustawa przyjęta przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej. Zaprzysiężenie Lwa Wolnogradu następuje w ciągu 5 dni od daty wyboru przed Sejmem Rzeszy Bialeńskiej. Do czasu jego zaprzysiężenia wszystkie funkcje Lwa Wolnogradu pełni Lew Wolnogradu poprzedniej kadencji.

Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

 1. Prawo inicjatywy ustawodawczej w Zgromadzeniu Ludowym przysługuje Prezydentowi Republiki Bialeńskiej, Gabinetowi Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Posłom i grupie co najmniej 3 obywateli.
 2. Prawo inicjatywy ustawodawczej w Sejmie Rzeszy Bialeńskiej przysługuje Prezydentowi Republiki Bialeńskiej, Gabinetowi Prezydenta Republiki Bialeńskiej i grupie co najmniej 3 szlachciców.
Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa zgodny z zasadami techniki prawodawczej określonymi w ustawie o Biuletynie Ustaw przyjętej przez Zgromadzenie Ludowe składa się odpowiednio na ręce Marszałka Zgromadzenia Ludowego lub Lwa Wolnogradu, który ma obowiązek przedłożyć odpowiedniej izbie ów projekt pod obrady.
 2. Izby podejmują co najmniej 24 godzinną debatę nad projektem, podczas której odpowiednio Posłowie lub szlachcice mogą zgłaszać poprawki. Czas trwania debaty może zostać wydłużony przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego lub Lwa Wolnogradu na wniosek odpowiednio Posła lub szlachcica, lub wnioskodawcy projektu.
 3. Po zakończeniu debaty przeprowadza się indywidualne głosowanie dotyczące każdej poprawki. Projekty poprawek nie mogą być ze sobą sprzeczne, ani wprowadzać dwóch alternatywnych rozwiązań jednocześnie. Autopoprawki wprowadzone przez wnioskodawcę projektu są wprowadzane od razu i nie przeprowadza się nad nimi głosowania.
 4. Po zakończeniu głosowania każdej z poprawek, odpowiednio Marszałek Zgromadzenia Ludowego lub Lew Wolnogradu rozpoczyna głosowanie właściwe nad ujednoliconą formą projektu.
 5. W przypadku przyjęcia projektu aktu prawnego przez którąś z izb, Marszałek Zgromadzenia Ludowego lub Lew Wolnogradu przekazuje ów projekt do podpisania Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.
 6. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 7. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje odpowiednio Marszałek Zgromadzenia Ludowego lub Lew Wolnogradu.
 8. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje do publikacji przyjęty projekt.
 9. W przypadku orzeczenia niezgodności projekt zostaje odrzucony.
 10. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta.

Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Marszałek Zgromadzenia Ludowego na wniosek Prezydenta, Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Sejmu Rzeszy Bialeńskiej, grupy co najmniej 2 Posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.

Rozdział IV
GABINET PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 16.
[O Gabinecie]
 1. Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej to kolegialny organ władzy wykonawczej, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. Gabinet jest tworzony przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, w którym to głowa państwa ustala zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych resortów.
 3. Kadencja Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej kończy się w momencie powołania nowego Gabinetu.
 4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.

Artykuł 17.
[Członkowie Gabinetu]
 1. Gabinet składa się z Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej i Ministrów. Przewodniczy mu Prezydent Republiki Bialeńskiej.
 2. Ministrowie powoływani i odwoływani są przez Prezydenta na drodze postanowienia, w którym to przydziela się im resort.
 3. Członkiem Gabinetu może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie.
 4. Grupa co najmniej 5 obywateli może wystosować do Prezydenta, Ministra lub innego członka Gabinetu pytanie z interpelacją. Zapytanie może dotyczyć każdej sprawy związanej z polityką państwa. Adresat interpelacji zobowiązany jest udzielić szczegółowych informacji nt. przedmiotu interpelacji.
 5. Członkowie Gabinetu odpowiadają politycznie i konstytucyjnie przed Prezydentem. Prezydent jest w pełni odpowiedzialny za politykę i postępowania swoich Ministrów oraz Wiceprezydenta.

Rozdział V
SĄD LUDOWY REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 18.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]
 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej,
  b) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa,
  c) Ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
 3. Szczegóły funkcjonowania Sądu Ludowego określa ustawa.

Artykuł 19.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]
 1. W skład Sądu Ludowego wchodzą sędziowie mianowani w drodze postanowienia przez Prezydenta na dożywotnią kadencję oraz Ławnicy Rady Przysięgłych powoływani przez Sędziego Ludowego. Tryb powoływania Ławników i czas ich urzędowania określa ustawa. Kandydat na Sędziego musi uzyskać pozytywną opinię Zgromadzenia Ludowego.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
  1) Rezygnacji,
  2) Śmierci,
  3) Usunięcia ze stanowiska przez Radę Przysięgłych.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa.

Artykuł 20.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności prawnej podlega ten kto dopuścił się czynu zabronionego prawem w chwili jego popełnienia, świadomie, lub też nieświadomie, lecz w stopniu wystarczającym by uznać jego odpowiednio wymierną szkodliwość społeczną.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich apelacja.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.

Rozdział VI
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 21.
[O Prezydencie]
 1. Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej trwa 12 tygodni.
 2. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Narodu i strażnikiem Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 3. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem urzędników zatrudnionych w administracji państwowej i jest za nich odpowiedzialny.
 4. Prezydent sprawuje władzę bezpośrednio na podstawie i w granicach prawa lub za pośrednictwem Gabinetu.
 5. Prezydent podpisuje umowy międzynarodowe.
 6. Prezydent dba o zachowanie trwałości państwa i ciągłości władzy.
 7. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa za pomocą rozporządzeń i postanowień.
 8. Prezydent ma prawo weta wobec wydawanych ustaw przez Zgromadzenie Ludowe lub Sejm Rzeszy Bialeńskiej.
 9. Naród może oddalić weto prezydenckie w referendum zwykłą większością głosów.
 10. Prezydent ma prawo stosowania łaski i amnestii wobec skazanych.
 11. Prezydent może powołać Wiceprezydenta pełniącego obowiązki głowy państwa podczas jego nieobecności.
 12. Prezydent za łamanie Konstytucji lub obowiązującego prawa może zostać postawiony w stan oskarżenia przez którąś z izb Parlamentu. Wówczas druga z izb większością ⅔ głosów decyduje o usunięciu Prezydenta z urzędu. W przypadku usunięcia go z urzędu, oskarżyciel publiczny kieruje do Sądu Ludowego akt oskarżenia przeciwko Prezydentowi.
 13. Nie można postawić w stan oskarżenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej w czasie pełnienia urzędu bez zastosowania ust. 12. niniejszego artykułu.

Artykuł 22.
[O Wiceprezydencie]
 1. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, jako zastępca Prezydenta Republiki Bialeńskiej, pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności Prezydenta.
 2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni także zadania zlecone mu przez Prezydenta. Dodatkowe obowiązki Prezydent powierza mu na drodze rozporządzenia.
 3. Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej powołuje Prezydent na drodze postanowienia. Wiceprezydent musi spełniać warunki określone w ustawie.
 4. Wiceprezydent pełni swą funkcję do momentu zakończenia kadencji Prezydenta, odwołania przez Prezydenta, rezygnacji, śmierci bądź postawienia w stan oskarżenia analogiczny do sposobu postawienia w stan oskarżenia Prezydenta określonego w art. 21. ust. 12. Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 5. Wiceprezydent ma prawo do równoległego sprawowania funkcji Ministra lub pracownika administracji rządowej.
 6. Wiceprezydent w przypadku nieprzewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 5 dni ma prawo do wszelkich prerogatyw głowy państwa, z wyjątkiem ustanawiania stanu wyjątkowego i wojennego oraz stosowania prawa łaski.
 7. Wiceprezydent w przypadku przewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 3 dni, postępuje według wytycznych określonych przez Prezydenta w rozporządzeniu.
 8. Absencję Prezydenta oblicza się od ostatniego momentu zalogowania się na forum Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 23.
[Absencja Prezydenta]
 1. W przypadku rezygnacji, postawienia w stan oskarżenia lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji obowiązki Prezydenta do końca trwania kadencji pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście sukcesji prezydenckiej:
  0) Prezydent Republiki Bialeńskiej
  1) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
  2) Marszałek Zgromadzenia Ludowego
  3) Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego
  4) Lew Wolnogradu
  5) Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
  6) Ławnicy Rady Przysięgłych według stażu
  7) Marszałek Bialenii
  8) Prezes Policji Krajowej
  9) Minister właściwy ds. zagranicznych
  10) Minister właściwy ds. wewnętrznych
  11) Pozostali ministrowie według stażu
  12) Posłowie według stażu
  13) Żołnierze pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej
  14) Policjanci pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia służbowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie policyjnej
  15) Pozostali obywatele według stażu
 2. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.
 3. Z linii sukcesji wyłączone są osoby nieposiadające obywatelstwa Bialenii oraz osoby z tymczasowo zawieszonym obywatelstwem.

Rozdział VII
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 24.
[O Siłach Zbrojnych]
 1. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.
 2. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.
 3. Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa.

Rozdział VIII
OKRESY SZCZEGÓLNE

Artykuł 25.
[Żałoba Narodowa]
 1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu.
 2. Żałobę narodową ogłasza Prezydent poprzez rozporządzenie, określając czas jej trwania.
 3. W przypadku śmierci Prezydenta, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa do momentu pogrzebu zmarłego.

Artykuł 26.
[Stan wojenny]
 1. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną.
 2. W okresie trwania stanu wojennego uprawnienia organów władzy przechodzą całkowicie na Prezydenta wraz z Gabinetem.

Artykuł 27.
[Stan nadzwyczajny]
 1. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości państwa.
 2. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent wraz z Gabinetem przejmuje uprawnienia organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Artykuł 28.
[Ogłoszenie okresów szczególnych]

Okresy szczególne określone w art. 26 oraz art. 27 ogłasza Zgromadzenie Ludowe na drodze uchwały bezwzględną większością głosów, a jeśli Zgromadzenie Ludowe nie może się zebrać - okresy te ogłasza Prezydent Republiki Bialeńskiej określając długość jej trwania.

Artykuł 29.
[Wydawanie dekretów przez Prezydenta]
 1. W okresach, gdy Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy, ma on prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
 2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta rozporządzenia z mocą ustawy są poddawane pod głosowanie odpowiednio Zgromadzenia Ludowego lub Sejmu Rzeszy Bialeńskiej i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.

Rozdział IX
ZMIANA KONSTYTUCJI I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 30.
[Utrata mocy prawnej]

Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie, traci moc obowiązującą Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 r.

Artykuł 31.
[Zmiany Konstytucji]
 1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy Zgromadzenia Ludowego popartej przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
 2. Zmiany konstytucji nie można dokonać w czasie trwania okresów szczególnych.
Artykuł 32.
[Przepisy przejściowe]
 1. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.
 2. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Parlamencie Republiki Bialeńskiej, należy przez to rozumieć Zgromadzenie Ludowe.
 3. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Marszałku Parlamentu, należy przez to rozumieć Marszałka Zgromadzenia Ludowego.
 4. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Rządzie, należy przez to rozumieć Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 5. Sposób liczenia następujących po sobie kadencji Parlamentu nie ulega przerwaniu. Kadencje Zgromadzenia Ludowego liczy się od numeru jeden.

Załącznik nr 1

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!